2020 – “Linocut by Olesya Dzhurayeva / Woodcut by Vojtech Kovarik”, Hochdruckpartner gallery, Leipzig, Germany

“I am human”, 2019, linocut, 77,5×50,5 cm

Gallery